[Rascunho]

Glicosímetro G500 Kit Bioland
Glicosímetro G500 Kit Bioland - Hospitel
R$ 66,00
Micro Lanceta para Glicosímetro caixa c/100un Bioland
Micro Lanceta para Glicosímetro caixa c/100un Bioland - Hospitel
R$ 9,00
Fita para Glicosímetro Caixa c/ 50un Bioland
Fita para Glicosímetro Caixa c/ 50un Bioland - Hospitel
R$ 57,00
R$ 132,00